ANTE PORTAM INFERAM......

Edukace

Edukace - karcinom plic (CA plic)

7. prosince 2008 v 18:56 | MartinaRadkovicova@seznam.cz
Úvod:
Tato práce by pacienty měla poučit o karcinomu plic a prevenci jeho vzniku.
Měla by pomoci poznat příčiny tohoto onemocnění a rozpoznat příznaky.
Dále by si měl pacietn uvědomit rizikové faktory, které může sám ovlivnit.


OBSAH PRÁCE:
1) Nádorový proces - vznik
2) Karcinom plic
3) Kdo je ohrožen karcinomem plic - příčiny
4) Rozpoznání příznaků nemoci
5) Edukace v oblasti životního stylu:
kouření - cigarety, doutníky, dýmky, pasivní kouření
pracovní prostředí - radon, azbest

EDUKACE: 1) O karcinomu plic a jeho vzniku. (30min)
2) Rozpoznání příznaků nemoci + prevence vzniku karcinomu plic nebo zhoršení stavu onemocnění (30min) 3) Životní styl (80min)

CÍLE EDUKACÍ: 1) Poučit pacienta o jeho onemocnění, pomoci pacientovi vyrovnat se s jeho onemocněním a informovat pacienta o možných způsobech léčby.

2) Poučení pacienta o tom jak může ovlivnit vznik karcinomu plic - prevence + příčiny vzniku


3) Poučení pacienta a jeho rodiny o rizicích která pomáhají vzniku karcinomu plic, nebo ke zhoršení nynějšího stavu tohoto onemocnění. Zejména o těch která může pacient a jeho rodina sám ovlivnit např. kouření...
METODY EDUKACÍ: Rozhovor, v oblasti kouření přednáška.
FORMY EDUKACÍ: Individuální, v oblasti kouření skupinová
EDUKÁTOR: Sestra
MÍSTO PRO EDUKACI: Ošetřovací jednotka
POMŮCKY: Letáky

1)EDUKACE O KARCINOMU PLIC A JEHO VZNIKU: (30min)

METODA EDUKACE: Rozhovor
FORMA EDUKACE: Individuální
EDUKÁTOR: Sestra
MÍSTO PRO EDUKACI: Ošetřovací jednotk
a

Každé buňce v těle je prostřednictvím genetické informace určeno, zda a jak se má v těle dělit.
Porušením genetické informace - mutací DNA - dojde k neřízenému dělení buňky a všech dalších buněk, které takto vznikly.
Určitý počet buněk s narušeným genetickým kódem se v našem těle vyskytuje neustále. Obrannými mechanismy však tělo - imunitní systém - dokáže tyto "nezdravé" buňky likvidovat.
Při poruše obranných mechanismů nebo při velkém množství narušených buněk, kdy organizmus likvidaci těchto buněk nezvládne, dochází k jejich dalšímu neřízenému dělení - nádorovému bujení. Nádorové buňky se množí bezohledně a nezávisle na potřebách organismu.
Na základě poznatků o podstatné roli imunitního systému při vzniku nádorového bujení, nechápeme dnes nádor pouze jako onemocnění jednoho orgánu. Přistupujeme k němu s tím, že jde o celkové onemocnění organismu.
Základní vlastnost nádorových buněk - nekontrolované množení - je pro všechny typy nádorů společná.
Další vlastnosti pak nádory dělí do dvou hlavních skupin:
(Benigní) - nezhoubné - nádory množící se tak, že tkáň (nádor) může narůst až do obrovských rozměrů - až několika kilogramů. Tyto nádory neprorůstají do okolních tkání a orgánů, na svoje okolí působí pouze tlakem, nešíří se (nemigrují) po těle, a kromě výjimek (např. nádory mozku) nejde o smrtelné onemocnění.
(Maligní) - zhoubné - nádory prorůstají do okolních tkání a orgánů, migrují po těle a způsobují vznik dalších nádorových ložisek - metastáz. Není-li toto onemocnění včas léčeno, je většinou smrtelné.
Všechny druhy zhoubných nádorů jsou dosud nevhodně nazývány rakovinou. Správný název je karcinom s určením místa vzniku nádoru - např. karcinom plic, karcinom prsu.
Karcinom plic:
Zhoubné bujení v plících může dle vzhledu buněk pod mikroskopem být dvojího druhu: s normální velikostí buněk a s buňkami malé velikosti.
Každý z těchto dvou druhů se rozrůstá jiným způsobem a je také jiným způsobem léčen.
Plíce:
Plíce - dvojice houbovitých kuželovitých orgánů, jsou součástí dýchacího ústrojí. Pravá plíce má tři části nazvané laloky a je o něco větší než plíce levá, která má laloky dva. Při dýchání se v plících absorbuje do krve kyslík, který tělo potřebuje k výkonu normálních funkcí. Při výdechu se v plících krev zbavuje kysličníku uhelnatého, jako odpadové látky činnosti tělesných buněk.
Karcinom s normální velikostí buněk je mnohem častější, pomaleji se rozrůstá a šíří.
Karcinom malých buněk (malobuněčný) je méně běžný, roste rychleji a také se častěji šíří do ostatních orgánů.
Diagnóza:
K vyšetření podezření na karcinom plic je zapotřebí vyhodnocení pacientovy anamnézy (zdravotní minulost). Zda je kuřákem či nekuřákem, zda je vystaven zakouřenému či jinak škodlivému prostředí v zaměstnání nebo jinde a vyskytuje-li se případně karcinom v rodině. Zároveň lékař vyšetří pacienta a zajistí vyšetření plic - rentgen, vyšetření sputa (mikroskopické vyšetření buněk získaných z vykašlaného hlenu z plic), případně další vyšetření. K potvrzení diagnózy je zapotřebí vyšetřit plicní tkáň pomocí odběru malého vzorku tkáně - biopsie. Vzorek tkáně může být získán několika způsoby :
• bronchoskopie - lékař zavede osvětlenou sondu ústy nebo nosem do pacientovy dýchací trubice, prohlédne si dýchací cesty a zároveň odebere vzorky tkáně.
• vysátí jehlou - vzorek tkáně je získán jehlou zavedenou přímo do nádoru;
• torakocentéza - pomocí jehly je odebrán vzorek tekutiny obklopující plíce a jejím rozborem je zjištěna přítomnost nádorových buněk;
• torakotomie - operativní otevření hrudníku.
Stupeň onemocnění:
Pokud je potvrzena diagnóza karcinomu plic, je k naplánování správné léčby potřeba zjistit stádium a rozsah nemoci. Metody jak zjistit rozšíření karcinomu jsou :
• CT - pomocí počítačové techniky spojené s rentgenem;
• MRI -(magneticko resonanční zobrazení) silný magnet spojený s počítačem detailně zobrazí jednotlivé části těla;
• vyšetření radionuklidy - ukáže, zda se karcinom rozšířil do jiných orgánů, např. jater; pacient dostane injekci, nebo spolkne nepatrné množství radioaktivní látky, přístroj zaznamená radioaktivitu jednotlivých orgánů a tím objeví abnormální buňky;
• mediastinoskopie - do malého otvoru v hrudníku je vsunut nástroj se světlem s jehož pomocí je vyšetřen střed hrudníku i blízké lymfatické uzliny, a získány vzorky tkáně.


Léčba
Léčení karcinomu plic závisí na mnoha faktorech jako : druh karcinomu, velikost, umístění, rozsah nádoru a celkový zdravotní stav pacienta. Existuje mnoho způsobů a kombinací způsobů léčení, které kontrolují onemocnění a zlepší kvalitu života.
• Operace odstraní nádor, nebo jeho část, podle umístění nádoru; lobektomií je odstraněn celý plicní lalok, pneumonektomií je odstranění celých plic; některé nádory se nedají operativně odstranit kvůli jejich umístění, velikosti, nebo z jiných lékařských důvodů.
• Chemoterapie je použití protirakovinných léků ke zničení zhoubných buněk v celém těle; po operativním odstranění nádoru mohou být zhoubné buňky přítomny v blízkých tkáních nebo i jinde v těle; tyto léky nejen kontrolují růst zhoubných buněk ale zmírňují také příznaky nemoci; zavádějí se do těla žílou nebo trubicí otvorem přímo do hrudníku; ta je v otvoru ponechána do skončení léčby; některé léky mohou být podávány ve formě tablet.
• Léčba ozařováním používá paprsky o vysoké energii, které zahubí nádorové buňky; paprsky směřují do malého místa a působí na buňky jenom v tomto místě; tato léčba může být použita před operací ke zmenšení nádoru, nebo po operaci ke zničení buněk zbylých po operačním zákroku; místo operace může být použita kombinace chemoterapie a ozařování; ozařování může být také použito ke zmírnění příznaků jako např. dušnosti; ozařování může být vnitřní, kdy zdroj paprsků je zaveden do těsné blízkosti nádoru v těle, anebo vnější - častější způsob, kdy zdroj paprsků je vně těla.
• Fotodynamická léčba je určitý typ laserové operace; před ní se injekcí do krve vpraví zvláštní chemická látka; ta zůstane v nádorových buňkách, laser nasměrovaný na tyto buňky látku aktivuje a ta nežádoucí buňky zahubí; také tento proces je používán ke zmírnění nežádoucích příznaků, např. zmenšení dýchacích problémů v případě, kdy je operace nemožná, nebo při krvácení. Fotodynamická léčba může být také použita k odstranění určitých malých nádorů.
Léčení karcinomu plic s normální velikostí buněk
Pacienti postižení tímto druhem karcinomu mohou být léčeni několika způsoby. Jejich výběr záleží na velikosti, umístění a rozsahu nádoru. Často je nádor odstraněn operativně, nebo může být použita tzv. kryoterapie, což je proces, který zmrazí a tím zničí nádorovou tkáň. Tento proces může být také použit ke zmírnění příznaků v pozdějším stádiu nemoci. Ozařování a chemoterapie se také používá ke zpomalení růstu nádoru anebo ke zmírnění příznaků.

Léčení karcinomu plic s malými buňkami
Tento typ karcinomu se šíří velmi rychle. Když je nemoc objevena, zpravidla je už rozšířena do ostatních částí těla. Z tohoto důvodu je karcinom léčen téměř vždy chemoterapií. Někdy je také nádor plic zmenšen ozařováním. Profylaktické ozáření mozku má preventivně zabránit rozšíření nádoru to tohoto místa. Pokud je to vhodné, může se také přistoupit k operaci.

2)EDUKACE O OZPOZNÁNÍ PŘÍZNAKŮ NEMOCI + PREVENCE VZNIKU KARCINOMU PLIC NEBO ZHORŠENÍ STAVU ONEMOCNĚNÍ (30min)

Rozpoznání příznaků:
Některými běžnými příznaky karcinomu plic jsou :
• nepřestávající kašel, který se zhoršuje
• stálá bolest v hrudníku
• dušnost, sípání a chraptění
• opakované zápaly plic a bronchitidy
• vykašlávání krve
• otoky obličeje a krku
• ztráta chuti k jídlu, úbytek váhy
• únava
Všechny tyto příznaky mohou být způsobeny karcinomem plic, ale také jinými příčinami. V případě jejich výskytu je nutné obrátit se na svého lékaře !!!!!

Kdo je ohrožen karcinomem plic ?
Vědci zjistili a pojmenovali několik příčin karcinomu plic.
TABÁK:
• Cigarety. Kouření cigaret způsobuje karcinom plic. Škodlivé látky, zvané karcinogeny, obsažené v tabáku, poškozují buňky plic. Časem může z takto poškozených buňek vzniknout karcinom. Pravděpodobnost vzniku karcinomu plic je ovlivněna věkem, v němž kuřák začal kouřit, délkou doby kouření, denním počtem vykouřených cigaret a tím jak hluboko vdechuje kouř (tzv. šlukuje). Kuřácká abstinence snižuje pravděpodobnost vzniku karcinomu.
• Doutníky a dýmky. Kuřáci dýmek a doutníků se rovněž vystavují nebezpečí. Délka doby kouření, denní množství vykouřených dýmek nebo doutníků a intenzita vdechování kouře, to vše ovlivňuje pravděpodobnost vzniku karcinomu. Ale i kuřáci dýmek a doutníků, kteří nevdechují kouř, riskují karcinom úst, plic a jiných orgánů.
• Pasivní kouření. Člověk, který tráví čas v zakouřeném prostředí se vlastně stává pasivním kuřákem a je rovněž ohrožen vznikem karcinomu plic.

• Radon. Radon je neviditelný radioaktivní plyn bez chutě a zápachu, který se vyskytuje ve volné přírodě, v zemi a kamenech. Ve vyšších koncentracích poškozuje plíce a toto poškození může vést ke vzniku karcinomu. Účinkům tohoto plynu mohou být vystaveni lidé pracující v dolech, ale v některých oblastech se radon vyskytuje i v obydlích. Pokud se v místech výskytu radonu pohybuje kuřák, je ještě více vystaven nebezpečí vzniku karcinomu plic.
• Azbest. Azbest je skupina minerálů, vyskytujících se v přírodě jako vlákna a používaných v některých průmyslových odvětvích. Tato vlákna mají tendenci se rozlámat na malé částečky, které se vznášejí ve vzduchu a mohou být vdechnuty. V plících se ukládají, poškozují je a mohou vyvolat vznik karcinomu plic. Studie ukázaly, že u lidí, vystavených působení většího množství azbestu, byl zjištěn výskyt karcinom plic 3-4krát vyšší, než u lidí, kteří azbestu vystaveni nebyli. Lidé pracující s produkty obshujícími azbest, musí používat ochranné pomůcky a podrobit se bezpečnostním opatřením. Kuřáci, kteří pracují v takovémto prostředí, jsou vystaveni mnohem většímu riziku vzniku karcinomu plic.
• Nemoci plic. Určité nemoci plic, například tuberkulosa (TBC) zvyšují pravděpodobnost vzniku karcinomu. Ten má tendenci se vyskytovat v místech, která jsou zjizvena následkem TBC.
• Osobní anamnéza. U člověka, který už měl karcinom plic, je větší pravděpodobnost opakovaného vzniku než u lidí bez výskytu karcinomu. Pokud kuřák, postižený karcinomem plic, přestane kouřit, snižuje tím pravděpodobnost dalšího vzniku a vývoje dalšího karcinomu plic.
PREVENCE:
Vědci pokračují ve studiu příčin karcinomu plic a bádají jak zabránit jeho vzniku. Už dnes ale víme, že: nejlepší způsob jak zabránit vzniku karcinomu plic je přestat kouřit anebo nikdy nezačít!

Dále je důležité abychom nebyly pasivními kuřáky např. V restauracích, na zastávkách, v rodině apod... Neměly bychom pracovat ve znečištěném prostředí různými chemikáliemi např. Radon a azbest. A také pravidelně docházet k lékaři na prohlídku, zejména pokud jsme už prodělali nějaké nádorové onemocnění nebo onemocnění plic (TBC)Edukace v oblasti životního stylu - kouření.

Proč přestat kouřit?
Jídlo lépe voní i chutná.

I vy sám lépe voníte a chutnáte, když nejste cítit jako popelník.

Jste-li muž, bude váš sexuální výkon obvykle lepší. Vedle dlouhodobých vlivů kouření na impotenci, má kouření okamžitý vliv na sexuální vzrušivost. Urolog z Washington D. C. dr. Miichell Edson v jedné své studii zkoumal dvacet impotentních mužů, kteří byli silnými kuřáky. Za normálních okolností mají muži během spánku časté erekce, tito muži je však neměli, což ukazovalo, že šlo o fyziologický, a nikoliv psychologický problém. Šest týdnů poté, co přestali kouřit, mělo sedm z nich pravidelné noční erekce.

U těch, kdo již trpí ischemickou chorobou srdeční, abstinence v kouření obvykle téměř okamžitě způsobí pokles intenzity i frekvence bolestí na prsou. A pro každého, ať už má či nemá ischemickou chorobu srdeční, platí, že když přestane s kouřením, zlepší se jeho zdravotní stav, výdrž i sportovní výkonnost.

Kouření se stává čím dál méně společensky přijatelným. Nedávno bylo zakázáno na většině amerických leteckých linek. Více než polovina amerických podniků zakazuje kouřit v pracovních prostorách a stále se k ním přidávají další. Některé firmy zakazují kouření úplně. V několika, např. u Turner Broadcasting v Atlantě, je nekuřáctví dokonce součástí kvalifikace. Některá města omezují kouření ve veřejných budovách a restauracích. Pokud přestanete kouřit, nebudete se muset plížit na toalety jako feťák, když si chce opatřit dávku.

Ušetříte. Zvyk vykouřit dvě a půl krabičky denně přijde ročně přibližně na tisíc dolarů (a v České republice přibližně na 32 000 Kč - pozn. redakce. - peníze proměněné v dým.

Nebudete mít tak často rýmy a infekce.

Možná začne mizet váš chronický kašel.

Cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které, používáno k tomu účelu, k němuž bylo vyrobeno, způsobuje smrt - a to celé polovině svých konzumentů. Za jejich dnešní rozšíření může to, že jsme na to přišli pozdě: první ze zhruba 60 000 prací, prokazujících vliv na zdraví (pětina úmrtí ve vyspělých zemích, i u nás), byla publikována teprve roku 1950. Přitom jen ve 20. století zabily cigarety víc lidí než obě světové války dohromady - asi 100 milionů osob. Při současném trendu to v 21. století bude už miliarda mrtvých.

Jak přestat kouřit?


Pořiďte si balíček kartiček a na každou z nich napište důvod, proč přestat kouřit. Noste je při sobě a prohlížejte si je, když budete mít chuť si zakouřit.
Stanovte si den, kdy přestanete kouřit, pokud víte, že toho dne pravděpodobně nebudete pod příliš velkým tlakem.
Představte si sám sebe coby nekuřáka.
Zapište si, kdykoliv si zapálíte cigaretu, a také to, co při tom cítíte.
Mějte po ruce spoustu čerstvého ovoce a zeleniny, ať máte co žvýkat.
Vyhýbejte se kofeinu. Některé výzkumy ukazují, že kofein zvyšuje touhu po nikotinu.
Vyhýbejte se alkoholu. Lidé si často s pitím spojují kouření. Navíc alkohol snižuje sebekontrolu.
V den, kdy přestáváte kouřit, si vyčistěte zuby. Čistěte si je několikrát denně.
Dopřejte si hodně horkých koupelí nebo sprch.
Dejte si masáž.
Když už nekouříte alespoň několik měsíců, pak nabídněte pomoc i dalšímu, kdo chce s kouřením přestat.
Snažte se zaměstnat své ruce.
Když budete mít silnou chuť zakouřit si, kápněte si dozadu na jazyk trochu hřebíčkové silice.
Poslouchejte hudbu.
Prvních pár týdnů poté, co jste přestali kouřit, se vyhýbejte společenským akcím, kde se má pít a kouřit.
Požádejte své přátele, aby vás podporovali, aniž by vás sváděli či kritizovali. Upozorněte je na to, že asi budete popudliví a nevrlí, zvláště prvních několik týdnů. Dejte jim několik návrhů, jak by vám mohli být nápomocni (a čím ne), obzvlášť je požádejte o to, aby ve vaší přítomnosti nekouřili, aby vám nenabízeli cigarety a nepodkopávali vaše snažení.
Najděte si přítele, který se rozhodne s kouřením přestat společně s vámi. Navzájem se podporujte. Jeden druhému zavolejte, budete-li mít chuť začít kouřit.
Přečtěte si všechno, co si lze o vlivech kouření přečíst, i o tom, jak uspěli ostatní lidé, když se snažili přestat.
Zbavte se popelníků a všeho, co s kouřením souvisí.
Jděte na delší procházku.
Nechte si umýt auto. Vyčistěte popelník a dejte do něj květiny.
Vygruntujte dům včetně vyčištění koberců a nábytku. Vyperte závěsy.
Dejte si vyprat a vyčistit oblečení.
Pokud se přistihnete při kouření, pak si nenadávejte do "slabochů" nebo do "nespolehlivých". Jak píše dr. Ferguson, "jedno či dvě uklouznutí na cestě ke konečnému úspěchu neznamenají neúspěch. Jediným skutečným neúspěchem by bylo vzdát se snahy přestat".
Věnujte pozornost tomu, jakou roli kouření ve vašem životě hraje.
Všímejte si, jakým způsobem reagují na situace, při nichž si vy zapálíte cigaretu, nekuřáci.
Vykuřte celou cigaretu a stůjte při tom před zrcadlem. Jaké pocity při tom máte?
Zeptejte se lidí, o kterých víte, že dříve kouřili, co může podle nich pomoci, když chce člověk přestat kouřit.
V letadlech a restauracích si sedejte do oddělení pro nekuřáky.
Každý den si dopřejte odměnu nebo něco zvláštního pro radost.
Všímejte si a zapisujte si, jak se váš zdravotní stav zlepšuje a oč lépe se cítíte po skončení prvního týdne odvykacích příznaků.
Je-li to možné, naplánujte si časté dovolené nebo výlety o víkendu.

Můžeme shrnout, že kouření se celkově podílí na třech skupinách nemocí: asi 20-25% na kardiovaskulárních onemocněních a právě na ně u nás umírá více než polovina lidí, proto je to nejčastější příčina smrti v důsledku kouření. Dále kouření způsobuje celkově asi 30% všech nádorových onemocnění (od zmíněných 90% rakoviny plic až po jeden typ nádoru, jehož mají kuřáci, vlastně kuřačky, méně, jak se k tomu ještě dostaneme). Konečně kouření způsobuje chronická plicní onemocnění asi ze 75% (chronická bronchitida, rozedma plic), ta jsou ale příčinou "jen" asi 1% úmrtí. Celkem to znamená kolem 22 000 mrtvých ročně v důsledku kouření v ČR, tedy každé páté úmrtí. Jinak řečeno, 60 mrtvých denně nebo jeden plný jumbo jet zřícený každý týden… Navíc, většinu těchto lidí kouření zabije ve středním věku, tedy mezi 39 až 65 lety.

"Kouřením zabita": možná se toto slovní spojení zdá trochu nezvyklé a říkáte si, že je přehnané, ti lidé přece umírají na infarkty, rakovinu. Kouření přece nezabíjí, jen určitým způsobem přispívá… Ale nenechme se mýlit. Zabíjí, stejně jako když je někdo zastřelen, neříkáme, že zemřel na vykrvácení. Ve vyspělých zemích to ostatně najdete i na krabičkách: SMOKING KILLS.

Nejčastější rakovinou je rakovina plic. Její příčinou je stále vzrůstající počet lidí kouřících cigarety.
Tento druh nádoru zaviňuje až třetinu úmrtí mužů na rakovinu. Kouření však nezpůsobuje pouze rakovinu plic, ale i rakovinu dutiny ústní, močového měchýře, onemocnění srdce a cév, neplodnost, potraty, vývojové vady, poruchy mozkové činnosti atd.

Kuřáci cigaret dostávají rakovinu plic asi desetkrát častěji než nekuřáci (riziko roste s dobou expozice, tj. jak dlouho kouříte), jak hluboko kouř vdechujete a kolik dehtu a nikotinu kouř obsahuje.

Tvrdí se, že některé druhy cigaret jsou bezpečnější, protože jsou opatřeny filtrem a mají menší obsah nikotinu i nižší obsah dehtu. Přesto je úmrtnost kuřáků těchto cigaret mnohokrát vyšší než nekuřáků. A hlavně nikotin vytváří návyk, čím méně ho cigareta obsahuje, tím hlouběji vdechujete, a tím více cigaret vykouříte, abyste získali nutnou dávku nikotinu, na kterou je organismus zvyklý.
Z dlouhodobého hlediska vám cigarety s filtry a "lehčí cigarety" nakonec poskytnou stejné množství nikotinu a navíc vdechujete více kancerogenních látek, které spalování cigaret doprovázejí.

Nikdy není pozdě přestat, ať již z hlediska rakoviny, tak z hlediska infarktu. Po deseti letech od poslední cigarety má i bývalý těžký kuřák stejné riziko rakoviny jako zapřisáhlý nekuřák.

Tvrdí se, že rozhodnutí kouřit je právo každého a že je to věc svobodné vůle. Podle obecného mínění, jste-li připraveni zkrátit si život, je to vaše soukromá věc. Řada solidních studií však prokázala, že současně s kuřáky jsou rakovinou plic ohroženy i nekouřící vdovy po kuřácích, kteří zemřeli na rakovinu plic. Mají podstatně větší riziko rakoviny než vdovy po nekuřácích. V moči manželek kuřáků je významně vyšší hladina nikotinu, což znamená, že se tam dostává pasivně vdechováním kouře ve společné domácnosti. Žijete-li s kuřákem, který vykouří dva balíčky cigaret denně, dostanete do těla tolik škodlivých látek, jako byste sami vykouřili deset cigaret. Nehledě na to, že všichni kuřáci postižení rakovinou i dalšími chorobami, jsou léčení na náklady všech, tedy i nekuřáků.

Počet úmrtí na rakovinu plic vzrostl o 75 % od roku 1960 do roku 1980 vzdor tomu, že ve stejném časovém intervalu poklesl v USA počet prodaných cigaret o 15 % a vzdor tomu, že 90 % vykouřených cigaret bylo opatřeno filtrem. A také přesto, že množství dvou nejúčinnějších kancerogenních látek obsažených v cigaretách, kleslo o polovinu. A teď se můžete zeptat, proč tedy roste počet případů rakoviny?
Vysvětlení asi spočívá v tom, že největší počet úmrtí je ve věkové skupině od 65 roků, to jest u těch, kteří začali většinou kouřit ještě v době, kdy byly cigarety plné dehtu a nikotinu. Další teorie je poněkud provokující. Tabákové plantáže se hnojí umělými prostředky obsahujícími fosfáty, které pocházejí z nerostu apatitu. Toto umělé hnojivo obsahuje radioaktivní složku polonium, které se při zpracovávání neodstraní a zůstává v cigaretě. Při vdechování kouře se polonium dostává do plic, kde zůstává asi šest měsíců. Jeho koncentrace je v plicích kuřáků čtyřikrát vyšší než u nekuřáků, vdechují je samozřejmě z kouře i pasivní kuřáci.
Alfa záření, které produkuje polonium, je více kancerogenní než záření beta a gama, proniká do plicních buněk, kde porušuje DNA v buněčných jádrech, a tím provokuje vznik rakoviny. Lze vypočítat, že vykouřením třiceti cigaret za den po dva roky, vzniká intenzita záření odpovídající třem stům RTG snímkům plic. Je to samozřejmě zajímavá teorie, snažící se vysvětlit vznik rakoviny jinak než působením dehtových kancerogenů.

Ale ať je příčina jakákoli, vykouření dvou krabiček cigaret denně sníží délku vašeho života o osm roků.

Pokud jste kuřáci a nic z výše uvedených skutečností vás nedonutí s kouřením přestat nebo máte ve svém okolí nenapravitelné kuřáky, měli byste alespoň pravidelně začít užívat beta-karotenové doplňky (předchůdce vitaminu A)a to v dávce 25000 UI. denně. Existují totiž některá pozorování, že osoby s nedostatkem vitaminu A mají zvýšené riziko rakoviny plic. I potrava by měla být bohatá jak na tento vitamin, tak na jeho základní látku beta-karoten, oba snižují riziko a zpomalují růst již objevené rakoviny (nejen plic, ale i úst a krku).

Normální tkáň se skládá z vysoce diferencovaných buněk, zatímco rakovinné buňky jsou převážně nediferencované a vitamin A podporuje vysokou diferenciaci buněk ve sliznici dýchacích cest. Beta-karoten obsahuje tmavozelená a žlutě zbarvená zelenina a ostatní rostliny bohaté na chlorofyl, zelené barvivo, jako brokolice, kapusta, mrkev, hlávkový salát, meruňky.

Edukace - ischemická choroba srdeční

7. prosince 2008 v 18:46 | MartinaRadkovicova@seznam.cz
Cílem této edukace je poučit pacienta o ischemické chorobě srdeční, o prevenci, diagnostice, rizikových faktorech a léčbě.

Edukační jednotka bude trvat 30min.

Forma edukace: Individuální

Edukant: sestra

Edukace bude prováděna na ambulanci

Metoda edukace: Rozhovor - sestra - pacient


Obsah: 1) co je ischemická choroba srdeční?
2) jak poznáme ischemickou chorobu srdeční? 3)jak poskytnout první pomoc?
4)vyšetření 5)vznik ischemické choroby srdeční 6)příčiny ischemické choroby srdeční 7)rizikové faktory


Ischemická choroba srdeční

Ischemie znamená nedostatečné prokrvení orgánu. Dostatečné prokrvení, tedy odpovídající příjem živin a kyslíku, je nezbytné pro správné fungování každého orgánu v našem těle.
Navzdory poměrně komplikovanému názvu je tato choroba asi většině z Vás dobře známa. Její důsledky pro naše zdraví jsou příliš vážné a výskyt v našem nejbližším okolí příliš častý, než aby ji bylo možné jen tak přehlédnout. Ischemická choroba srdeční je v České republice již několik let prvořadým zdravotním problémem. Je příčinou takřka třetiny úmrtí v našem státě a u stejně početné skupiny kvalitu života významně zhoršuje. O co se tedy jedná?

"Ischemie" znamená nedostatečné prokrvení orgánu. Dostatečné prokrvení, tedy odpovídající příjem živin a kyslíku, je nezbytné pro správné fungování každého orgánu v našem těle. Pokud se tato porucha dotkne natolik důležitého orgánu jakým je srdce, dojde k přímému ohrožení našeho života.

Ischemická choroba srdeční představuje nedostatečné prokrvení části srdečního svalu (ischemii myokardu) v důsledku poruchy věnčitých tepen, které srdeční sval normálně vyživují. Nejčastější příčinou poškození věnčitých tepen je ateroskleróza.

Ateroskleróza je onemocnění poškozující cévy ukládáním tuků do jejich stěny. Nejčastější příčinou těchto změn je zvýšená hladina cholesterolu v důsledku jeho nadbytečné konzumace v potravě. Ve věnčitých tepnách se vytvářejí tzv. aterosklerotické pláty připomínající nánosy bahna a rzi ve starých vodovodních trubkách. Důsledkem tohoto zúžení je pak nedostatečné prokrvení srdečního svalu - ischemie myokardu.

Ke zužování věnčité tepny může docházet postupně a dlouhodobě. Takové zúžení se projeví poprvé až při zvýšené námaze - jedná se o tzv. stabilní anginu pectoris. Pokud je však plát měkký a křehký, tzn. nestabilní, může prasknout a vyvolat tak tvorbu krevní sraženiny, která cévu náhle zúží nebo úplně uzavře. Důsledkem je pak náhlý vznik obtíží - srdeční infarkt.

Neprokrvená část srdečního svalu odumírá a je postupně nahrazena méněcennou vazivovou tkání - jizvou. Srdce ztrácí část své svalové tkáně a tím i síly k další práci. Rozsah následků závisí na druhu postižené srdeční tepny a na jejím průměru. Čím větší tepna, tím je zasažen větší okrsek svalstva srdce a o to pak i závažnější důsledky pro pacienta. Pokud postihne infarkt větší část srdce - udává se rozsah okolo 40 % - srdce není schopno dále pracovat.

Jak ji poznáte?

Příznaky ischemické choroby srdeční závisí jak na rozsahu oblasti, která je věnčitou tepnou vyživována, tak na míře a povaze aterosklerotického postižení tepny. Pokud dochází ke zužování věnčité tepny postupně a dlouhodobě, projeví se choroba poprvé při zvýšené námaze. Rozběhneme se prudce do kopce, naše srdce zatouží po zvýšené dodávce kyslíku, ale zúžená tepna více okysličené krve nepustí.

Srdce začne volat o pomoc. Pocítíme pálivou svíravou bolestí na hrudi a náhlý nedostatek dechu. Bolesti obvykle ustoupí do půl hodiny od zklidnění. Kdo tyto obtíže někdy zažil, většinou má již v podobných situacích připravený sprej nebo tabletku nitroglycerolu, kterou při obtížích aplikuje pod jazyk.

Jak poskytnout první pomoc:

Pokud se u Vás objeví náhlé bolesti na hrudi vyzařující někdy do zad nebo do levé paže, pocit dechové tísně a úzkosti, okamžitě vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc! Při záchraně života i prevenci pozdějších následků rozhodují často vteřiny. Laickou pomocí může být v počáteční fázi podání nitroglycerolu ve formě tablety nebo spreje.

Tableta se podává pod jazyk, nebo se nechá rozkousat. Nitroglycerol vyvolá roztažení věnčitých tepen a tím zlepší prokrvení ohrožené oblasti srdečního svalu. Pokud bolesti neustoupí do dvou až pěti minut nebyl efekt dostatečný a je možné podání zopakovat. Takto je možné pouze překlenout čekání na přivolanou lékařskou pomoc. V žádném případě se nemůžeme spokojit pouze s vlastní pomocí.

Vyšetření:

K lékaři se dostáváte buď pro náhle vzniklé nebo dlouhodobé obtíže. Při léčbě náhlých stavů je snahou lékaře co nejrychleji zprůchodnit postiženou tepnu. Při léčbě dlouhodobých obtíží je přístup komplexnější a zahrnuje i dlouhodobou léčbu aterosklerózy.

Pokud se dostanete k lékaři s obtížemi vyvolávajícími podezřením na ischemickou chorobu srdeční, okamžitě podstoupíte několik základních vyšetření. Je Vám odebrána krev a "natočeno" EKG (elektrokardiogram). Pokud se podezření potvrdí, je zahájena léčba.

Při léčbě srdečním infarktu se stává metodou volby instrumentální zprůchodnění postižené věnčité tepny pomocí tzv. angioplastiky. Výkon se provádí při vědomí pacienta po místním znecitlivění třísla, ze kterého se zavádí končetinovou tepnou do srdce dlouhý tenký drát - tzv. katetr. Zákrok je rychlý, nebolestivý a jeho účinek je okamžitý.

Pomocí zavedeného katetru dokáže lékař prohlédnut větve věnčitých tepen, po jejich nastříknutí kontrastní látkou, pod rentgenovým přístrojem - tzv. koronarografie. Po lokalizaci zúžené nebo uzavřené tepny je možné tepnu pomocí katetru opět zprůchodnit.

Pokud není metoda na daném pracovišti ani v nejbližším okolí dostupná, provádí se pokus o rozpuštění cévního uzávěru pomocí nejrůznějších nitrožilně podávaných léků.

Na rozdíl od dříve propagovaných přísného klidového režimu po čerstvě prodělaném srdečním infarktu, je v dnešní době upřednostňován co nejčasnější návrat pacienta do aktivního života. S postupnou rehabilitací se začíná již druhý nebo třetí den hospitalizace - záleží na rozsahu ischemie a celkovém stavu pacienta.

Pokud přicházíte k lékaři pro dlouhodobé obtíže - občasné bolesti na hrudi při námaze spojené s dušností - probíhá vyšetřování i léčba trochu odlišně. V den návštěvy nemusí být potenciální ischemie srdečního svalu snadno prokazatelná, proto je možné využít několik pomocných vyšetřovacích metod.

Vězte, že nemá lékař v úmyslu prověřovat Vaši připravenost na maratón nebo Tour de France, vyzve-li Vás k běhu na pásovém trenažéru nebo jízdě na rotopedu. Vyšetření se nazývá bicyklová ergometrie a má pod přísným lékařským dohledem přispět k odhalení ischemických změn spojených se zvýšenou námahou.

EKG křivku je možné zaznamenávat po celý den. Takové vyšetření se nazývá monitorování dle Holtera. Lékař Vám přilepí na hrudník klasické EKG elektrody, vybaví Vás malou krabičkou, kterou budete nosit stále u sebe a pošle Vás s celou výstrojí domů. Vyšetření má odhalit situace, kdy dochází k rozvoji ischemie i mimo lékařskou ordinaci nebo nemocniční pokoj.

Pro posouzení kvality tepenného řečiště srdečního svalu je možno doplnit plánovanou koronarografii
Pokud je prokázána proběhlá nebo hrozící ischemie srdečního svalu, je zahájena dlouhodobá léčba. Cílem je předejít rozvoji další ischemie. Boj probíhá na několika úrovních:
zastavení či zpomalení procesu aterogeneze - vhodný zásah do životosprávy (dieta, pohybová aktivita, zákaz kouření), podávání léků (na snížení hladiny cholesterolu, k léčbě cukrovky a zvýšeného krevního tlaku)

zlepšení krevního průtoku ischemickým srdečním svalem - používají se nejrůznější léky působící na stěnu věnčitých tepen (nitráty, betablokátory, atd.)

zamezení uzávěru cévy krevní sraženinou - léky potlačující krevní srážlivost (např. Anopyrin)
mechanická úprava věnčitých tepen - angioplastika (PTCA) a chirurgická revaskularizace (srdeční bypass)

Vznik ischemické choroby srdeční:

Ischemická choroba srdeční může vzniknout i bez toho, abyste na sobě vůbec něco neobvyklého zpozorovali. Jedná se tzv. němou ischemii a je obvykle dobře prokazatelná při klasickém EKG vyšetření. Nebezpečnost této formy ischemické choroby srdeční spočívá hlavně v tom, že dochází k oslabování Vašeho srdce, aniž byste si čehokoliv všimli.

Pokud se tato ischemie zjistí, léčí se stejně jako ostatní formy nemoci.

Komplikací ischemické choroby srdeční může být porucha srdečního rytmu, kterou můžete na sobě pozorovat jako nepříjemné bušení srdce. Arytmie však může být i velmi vážná. Jedná se o tzv. fibrilaci komor, která je příčinou mnoha úmrtí v důsledku zjištěné i dosud neprokázané ischemické choroby srdeční.

Příčiny:

Pokud u Vás byla právě zjištěna ischemická choroba srdeční, jedná se většinou o velmi důležitý životní okamžik. Na jednu stranu je to určité pokárání za dosavadní způsob života, na druhou zase výzva ke změně. Vhodná změna životního stylu má význam prakticky v každém období našeho života. Důkazem je podstatné snížení nemocnosti i úmrtnosti na ischemickou chorobu srdeční ověřené mnoha velkými klinickými studiemi.

Důležité je především zabránit dalšímu rozvoji aterosklerózy. Zasáhnout můžeme jednak změnou diety - omezení příjmu cholesterolu na max. 300 mg/den - to odpovídá přibližně jednomu vaječnému žloutku. Omezení živočišných tuků a jejich náhrada rostlinnými oleji. Důležitá je pravidelná tělesná aktivita, snížení tělesné hmotnosti, trpíme-li nadváhou, a přísný zákaz kouření. Je známo, že přestane-li kuřák kouřit, již po roce se výrazně snižuje pravděpodobnost srdečního infarktu.

Rizikové faktory:

Rizikové faktory je možné rozdělit na ovlivnitelné, tj. ty, do kterých můžeme sami zasáhnout (vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, kouření, stres, cukrovka, nedostatek pohybu) a neovlivnitelné (věk, pohlaví a rodinná zátěž). Nejzávažnějšími rizikovými faktory je vysoká hladina cholesterolu a vysoký krevní tlak. Důležité je, že při současném výskytu více rizikových faktorů se jejich účinek nesčítá, ale násobí.

 
 

Reklama