ANTE PORTAM INFERAM......

Matuní otázky do ošetřovatelství

3.ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou tepenného a žilního prokrverní končetin

7. prosince 2008 v 17:26 | MartinaRadkovicova@seznam.cz

3.ošetřovatelská péče o nemocné s poruchou tepenného a žilního prokrverní končetin

1) Všeobecně o oboru:
  • INTERNA:
  • Vnitřní lékařství = interní lékařství je základním lékařským oborem, kter se zabývá prevencí, diagnostikou a komplexní léčbou a ošetřováním vnitřních chorob, postihujíchích především dospělou populaci.
  • SPECIALIZOVANÝ OBOR:
  • KARDIOLOGIE - péče o nemocné s onem. srdce a cév.

Onemocnění periferních tepen:

2) Anatomie:
Cévy (vasa) jsou trubicovité orgány, které vedou krev ze srdce do orgánů (tepny - arterie), kde se rozpadají v síť vlásečnic. Z ní se sbírají cévy zvané žíly (venae), jež odvádějí krev do srdce.
Stavba cév jako dutých orgánů je vrstevnatá. Stěna má tři vrstvy: vnitřní, střední a zevní.
V jednotlivých místech cévního řečiště jsou proporce těchto vrstev různé, přizpůsobené funkčním požadavkům. Arterie vystupující ze srdce mají velký průsvit a jsou elastického typu, směrem k periferii se velké arterie člení ve větve stále menšího kalibru , rychlost i tlak postupně klesá. Z kapilární sítě se sbíhají drobné žilky (venae), z nich pak postupně žíly větší, které zpravidla ve dvojicích doprovázejí tepny. Velké tepn však již doprovází žíla jediná, jež po dalším spojení přivádí krev zpět do srdce. Stavba žil je variabilní podle orgánů a krajin těla. Cévy jako každý orgán mají své cévní zásobení.

3)Charakteristika onemocnění, průběh choroby, rozdělení + nejčastější komplikace:
Dochází k patologickému procesu ("kornatění" - ukládají se tukové látky ve formě "arterioskleriomu", "kalcifikace" - druhotné ukládání vápníku) ve stěně tepny, a tím k zúžení až k uzávěru tepny. Průtok krve zúženou tepnou nestačí krýt metabolické nároky zatěžovaných svalů, vzniká ischemie v končetině. Ischemie může být občasná nebo trvalá, tento proces postihuje postihuje všechny tkáně končetiny.


Rozdělení:
-akutní
-chronická
Možné komplikace:
-šokové stavy
-zástava tepenného prokrvení
-gangréna (odumření tkáně v důsledku nedostatečného prokrvení)
-sekundární sepse.
4) Příčiny:
-akutní arteriální uzávěr - vzniká trombem, embolem nebo spazmem cévy
-u chronické poruchy - arterioskleróza, změny na arteriích (méně časté), nejčastěji dochází k poruše prokrvení na dolních končetinách (ICHDKK - ischemická choroba dolních končetin), přídatný vliv má i spazmus cévy, diabetes mellitus (diabetická angiopatie) a kouření (Burgerova choroba).
5) Příznaky:
-u akutní formy pacient ucítí náhlou krutou bolest, postižená končetina je bledá, studená s kolabovanými povrchními žílami, postupně dojde ke vzniku skvrnité cyanózy, pacient je neklidný, má tachykardii
-u chronické formy se objevují klaudikační bolesti, které postupně přecházejí v klidovou bolest (při pokračujícím onem. jsou nedokonale prokrveny svaly a kůže i v klidu, objevují se klidové bolesti, nejvíce v noci ( zmeny kůže, vypadávání ochlupení, změny na nehtech, vznik kožních defektů)
-změny barvy končetiny (bledost, fialově červené zabarvení)
-špatně hmatný tep.
5) Vyšetřovací metody:
-anamnéza
-fyzikální vyš. - pohled, pohmat
-Dopplerův ultrazvukový průtokoměr
-angiografie (RTG znázornění průchodnosti cév kontrastní látkou)
-magnetická rezonance
-ergometrie dolních končetin (vyšetřujeme za jakou dobu se u nemocného oběví klaudikační bolesti při zátěži).
6) Léčba:

1.konzervativní:
-klid na lůžku
-farmakologická (antikoaguancie, antiagregancie, vazodilatancia)
-fyzikální terapie (rehabilitační gymnastika)
-úprava životosprávy
2.chirurgická
-bypass
-PTA - perkutánní transluminární angioplastika (rozšířrní cévy pomocí speciálního katetru)

ONEMOCNĚNÍ ŽIL:

1)Přehled chorob žilního systému:

Akutní onemocnění:
-flebotrombóza - zánět hlubokých žil na DK
-tromboflebitida - vlivem místního poškození žilní stěny (často léčebnými a diagnostickými výkony) dochází k zánětu (povrchové) žíly a někdy i následné trombóze. Postižené místo je zarudlé, bolestivé, může být zvýšená TT.
-plicní embolie - vmetení embolu do plicního řečiště

Chronická onemocnění:
-chronická žilní insuficience
-varixy (křečové žíly)
-angiektázie (drobné žilky v kůži).
femoralni zila Nicméně, někteří lékaři specialisty (např. radiologists, vaskulární chirurgové) používat termín povrchní femorální žíla pro distální část femorální žíla (odlišit to od profunda femoris žíly, který je párován s profunda femoris tepnou). Použití tohoto termínu je odrazeno mnoha lékaři, protože to vede ke zmatku mezi obecným lékařským practioners.[1] Femorální žíla je považována za hlubokou žílu, na rozdíl od adjektiva povrchní navrhuje a má vedení někteří lékaři k falešně zakončit to je povrchní žíla, který vyústil v pacienty (s hlubokou žilní trombózou) bytí popíralo efektivní thrombolytic terapii." class="center"]

2)Příčiny:
-zpomalení krevního toku (nedostatek pohybu, dehydratace)
-porucha látkové výměny krevních tuků
-poškození žilní stěny (záněty)
-vrozené poruchymžilního systému.

3)Příznaky:
-bolest končetiny
-otok
-cyanóza
-změny na kůži - kožní defekty
-pocit těžkých nohou
-dušnost (u plicní embolie)
-bolest na hrudi (u plicní embolie).
4)Vyš.metody:
-anamnéza
-fyzikální vyš. - pohmat, poslech, poklep, pohled
-rentgenové vyš. (flebografie - RTG vyš. cév DK za pomoci kontrastní látky)
-ultrasonografické vyš.
-funkční testy
-fetopletysmografie (neonvazivní digitální vyšetření cév DK)
-izotopová venografie (scintigrafické vyš. žil).

5)Léčba:

-farmakologická (venofarmaka, antikoaguancia, vazodilatancia, analgetika, léky k úpravě látkové výměny)
-úprava životosprávy
-chirurgická

HLOBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA ( FLEBOTROMBÓZA)

1)charakteristika a průběh onemocnění:
Žílami se vrací krev z celého těla k srdci. V žílách se nachází asi 85% z celkového množství krve. Žíly se mohou ucpat (trombóza, zánět žil), nebo naopak může dojít k jejich rozšíření (křečové žíly, angiektézie).
Při flebotrombóze dochází k trombembolickému uzávěru žil DK. Hlavní nebezpečí spočívá v utržení trombu a s možností vzniku plicní embolie. Na základě trombembolického uzávěru se vytváří druhotně zánět. Proběhlá flebotrombóza může vyústit v žilní nedostatečnost s otoky a trofickými změnami. nejryzikovější skupinou lidí ohrožených flebotrombózou tvoří pacienti po infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, po chirurgických zákrocích, po zlomeninách v oblasti DK, po porodu, při užívání hormonální antikoncepce a obézní pacienti.
Komplikace:
-plicní embolie
-žilní nedostatečnost
-trofické změny na kůži.

Příčiny:
-zpomalení krevního toku (nedostatečný pohyb končetiny, nedostatek tekutin)
-změny srážlivosti krve (tendence k tvorbě trombu)
-poškození endotelu cévy (zánětem, úrazem).

Příznaky:
-zvýšená žilní náplň
-subfebrilie až febrilie
-bolesti končetiny
-tachykardie
-otok končetiny
-mnohdy asymptomatický průběh.

Vyš.metody:
-anamnéza
-fyzikální vyš. - pohled, pohmat
-odběry biologického materiálu (sedimentace, hemokoaguace, QUICK)
-ultrasonografické vyšetření
-flebografie, izotopová venografie (posouzení průchodnosti žil pomocí radionuklidů)
-pletysmografie (slouží k hodnocení kvality prokrvení tkání a poskytuje informace o reaktivitě vyšetřovaných cév).

Léčba:
-klid na lůžku
-tišení bolesti
-trombolýza (rozpouštění trombu)
-léky (vazodilatancia, antikoaguancia).


OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U KLIENTA V CÉVNÍ CHIRURGII:


1) Všeobecně o oboru:
  • CHIRURGIE: Základní lékařský obor zabívající se prevencí, diagnostikou a operační léčbou onemocnění různých orgánů včetně poranění. K léčení používá manuálních výkonů.
2) Přehled chorob tepen a žil:
Tepny:
- tepenné uzávěry (akutní a chronické)
- tepenné výdutě (aneuryzma)
- náhlé cévní příhody (ruptura tepenné výdutě, arteriovenózní pištěle, akutní trombembolizace)
- vazoneurózy, vazokonstrikce tepen (Raynaudova ch.).
Žíly:
- žilní městky (varixy)
- záněty žil (flebotrombóza - hlubokých žil, tromboflebitida - povrchových žil).


3) Příčiny:
- vrozené
- získané


5) Příznaky:
- bolest
- změny barvy kůže změny pulzace
- poruchy citlivosti
- otok
- degenerativní změny.

6) Vyš.metody:
- anamnéza
- fyzikální vyš. - pohmat, pohled
- odběry biologického materiálu
- ultrasonografické vyš.
- RTG

7) Léčba:
- konzervativní
- chirurgická

OŠETŘOVACÍ PROCES U KLIENTA S VARIXY NA DOLNÍCH KONČETINÁCH:

1) anatomie:
Varix - vakovité rozšíření žil vznikající z ochabnutí slabé žilní stěny, žilní výdutě.

Varixy dělíme na:
- cilindrické - vznikají na základě rozšíření vena saphena magna (povrchní podkožní žíla DK) a při nedostatečnosti jejích chlopní

-uzlové - tvoří se nad selhávajícími spojkami hlubojého a povrchového žilního systému.

2) Charakteristika a průběh onemocnění:
Varixy vedou ke vzniku varikózního komplexu, k pigmentacím a k možnosti vzniku ulcerace, především v oblasti dolní třetiny bérce. Povrchní žíly se rozšíří, jsou vinuté, v jejich stěnách se tvoří vychlípky následkem degenerativních změn svaloviny. Varixy jsou viditelné nejlépe vestoje při zátěži DK. vleže se zmenšují.

3) Komplikace
- hluboká žilní trombóza (TEN - tromboembolická nemoc) a její následky
- bércový vřed - ulcus cruris (z důvodu stagnace toxických zplodin metabolizmu ve tkáních).

4) Příčiny:
- dědičné faktory - dispozice mají lidé s vrozenou slabostí pojiva
- jiný patologický proces ( např. flebotrombóza)
- poškozený chlopňový aparát mezi povrchovým a žilním systémem
- rizikové faktory - dlouhodobé zatížení DK (určitá povolání - např. prodavačky, kadeřnice. letušky), těhotenství, obezita.

5) Příznaky:
- bolest v průběhu žíly (zhoršení při dlouhém stání nebo při větší zátěži DK)
- svalové křeče
- únavnost a tího DK
- otoky kolem kotníků, tvorba pigmentací.

6) Vyšetřovací metody:
- anamnéza
-fyzikální vyšetření - pohled (pigmentace, otok). pohmat (citlivost)
- funkční zkoušky zaměřené na zjištění chlopňové insuficience (selhání) a průchodnosti hlubokých žil (Trendelenburgova zk., Perthesova zk.)
- pletysmografie - měření změny objemu končetiny po přiložení manžty tonometru
- flebografie - rentgenové vyš. žil DK s kontrastní látkou
- předoperační vyš.

7) Léčba:
1. konzervativní
- při vzniku ulcus curis - bércový vřed (sterilní krytí vředu, zabránění infekce, obnova granulace (tkáně) a epitalizace (pokrytí) defektu)

2. chirurgická
- volba operační techniky závisí na stavu, přání klienta a možnostech chirurgického pracoviště
- elektrokoaguace varixů
- podkožní částečná nebo úplná extirpace varixů
- excize jednotlivých varixů z více kožních řezů.
 
 

Reklama